Concello da Coruña

Concello da Coruña

SUBENTDEP

Subvencións para entidades deportivas

Canles:

Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Axudas, becas e subvencións

Materia:

Deporte

Órgano responsable:

Deportes

Vixente:

Si

Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para entidades sen ánimo de lucro para o fomento e apoio á realización de actividades físicas e deportivas no Concello da Coruña

Subvencións para entidades deportivas 2024

Inscricións:

Dende o 25/04/2024 ata o 14/05/2024

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Entidades deportivas sen ánimo de lucro con sede social ou delegación no termo municipal da Coruña, que teñan por obxecto primordial o fomento e o impulso da práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas para os 4 tipos de actividades da convocatoria.

Requisitos:

Son requisitos esixibles ás entidades beneficiarias, que deberán estar cumpridos con anterioridade á data da proposta provisional de concesión da subvención, os seguintes:

a) Que carezan de fins de lucro e que, de acordo cos seus estatutos, teñan obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención. O cumprimento deste requisito esixirá en todo caso estar constituído de conformidade coa normativa vixente e debidamente inscritos no correspondente Rexistro Administrativo.

b) Que a actividade ou proxecto para a que se solicite a subvención sexa coincidente con algunha das finalidades recollidas na Base 3 da presente convocatoria.

c) Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria estatal, o Concello e a Seguridade Social. Na solicitude de subvención o interesado autoriza ao Concello para consultar o cumprimento deste apartado. De non facelo, deberá o interesado achegar as certificacións acreditativas oportunas. De conformidade co artigo 28.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o Concello da Coruña, e sempre que tecnicamente sexa posible, solicitará as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e o propio Concello da Coruña, para verificar o cumprimento deste apartado. Con todo, a persoa solicitante ou o seu representante poderán opoñerse expresamente á consulta ou obtención da documentación sinalada, debendo neste caso, presentar a documentación acreditativa nos termos previstos regulamentariamente, achegando as certificacións acreditativas oportunas.

d) Se a actividade para a que se solicita a subvención ten como suxeitos a menores de idade, deberá presentarse unha declaración responsable de que todo o persoal (incluído o voluntario) encargado de realizar tales actividades que impliquen contacto habitual con menores cumpre co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor (segundo redacción dada polo n.º 5 do artigo 13 introducido polo apartado oito do artigo primeiro da Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia (B.Ou.E. 29 xullo), e no artigo 8.4 da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de Voluntariado. A declaración responsable requirida estará incluída no propio formulario de solicitude que será asinado polo/a presidente/a e o/a secretario/a da entidade.

e) Os demais contemplados na Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña e na Lei Xeral de Subvencións.

Prezo / Custo:

Ningún.

Órgano que resolve:

Concelleiro responsable do Area de Fomento e Promoción da cidade

Máis información:

Tipos de actividades subvencionadas:

 • Tipo 1.- Actividade Deportiva.
 • Tipo 2.- Actividade física ou deporte para todos.
 • Tipo 3.- Campamentos ou campus.
 • Tipo 4.- Actividades deportivas de carácter extraordinario.

Unha mesma entidade deportiva só pode solicitar un máximo de dúas (2) subvencións de entre o total de tipos enumerados na Base 3. Por tanto, só poderán subvencionarse dúas (2) actividades distintas dunha mesma entidade. As actividades solicitadas poden ser dun único tipo dos enumerados na Base 3 ou tipos distintos.

No caso de que a entidade deportiva perciba unha axuda de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellería de Deportes ou dun ente colaborador, só terá dereito a solicitar unha única subvención de calquera dos 4 tipos recolleitos na base 3, a condición de que sexa inequívoco que a actividade que se pretenda subvencionar non estea financiada polo convenio nominativo.

O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente de financiamento propio será como mínimo do 20%. O orzamento máximo total en ningún caso será inferior a 2.000 euros; na fase de xustificación da actividade non se admitirán diminucións de orzamento total executado por baixo do dito límite. Se así suceder, perderase o dereito á subvención e iniciarase expediente de reintegro das cantidades percibidas, no seu caso.

Presentación

Prazo de presentación:

Prazo de 20 días naturais para presentar a instancia, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP Nº 80, de 24 de abril de 2024). Do 25 de abril ao 14 de maio, ambos inclusive.

Documentación necesaria:

 • Solicitude específica debidamente cuberta (modelo 130).
 • Anexo I: Declaración relativa aos criterios avaliables. Débese cubrir o anexo específico correspondente a cada tipo de subvención solicitada (1 por actividade).
 • Anexo II: Memoria da actividade para a que se pide subvención.
 • Anexo III: Orzamento de Ingresos e Gastos. Este documento debe ir acompañado dunha declaración responsable de non percibir outros ingresos directamente vinculados á actividade obxecto de subvención distintos dos que figuran no orzamento de gastos, segundo está indicado no punto 11.5 das bases.
 • Certificado da federación correspondente indicando número de licenzas. Só no caso de que se opte a unha subvención do tipo 1.
 • En caso de non estar inscrita no REMAC:

- Estatutos e NIF da entidade

- NIF de persoa representante legal da entidade

- Certificación cargos representativos e domicilio social

 • Certificado de non ter débedas coa Seguridade Social, só en caso de oposición a que o concello realice a consulta de datos
 • Certificado de non ter débedas coa Axencia Tributaria, só en caso de oposición a que o concello realice a consulta de datos
 • Certificado Tesourería Municipal: Certificado de non ter débedas coa Tesourería Municipal, só en caso de oposición a que o concello realice a consulta de datos
 • Certificación datos bancarios: Certificación dos datos bancarios, só en caso de modificación.

Documentos relacionados

 • Solicitude subvenciones para entidades deportivas (mod. 130) (310 KB)
 • Anexo I - Tipo 1: Criterios avaliables actividades - galego (3 MB)
 • Anexo I - Tipo 1: Criterios avaliables actividades - castelán (5 MB)
 • Anexo I - Tipo 2: Criterios avaliables actividades - galego (7 MB)
 • Anexo I - Tipo 2: Criterios avaliables actividades - castelán (7 MB)
 • Anexo I - Tipo 3: Criterios avaliables actividades - galego (262 KB)
 • Anexo I - Tipo 3: Criterios avaliables actividades - castelán (227 KB)
 • Anexo I - Tipo 4: Criterios avaliables actividades - galego (7 MB)
 • Anexo I - Tipo 4: Criterios avaliables actividades - castelán (7 MB)
 • Anexo II -Memoria actividades solicitadas - galego (4 MB)
 • Anexo II -Memoria actividades solicitadas - castelán (3 MB)
 • Anexo III -Orzamento de ingresos e gastos - galego (557 KB)
 • Anexo III -Orzamento de ingresos e gastos - castelán (353 KB)

Canles de presentación

Presencial

Como se fai?:

Non dispoñible. Presentación telemática obrigatoria.

Internet

Que se necesita?:

 • Deberá dispoñer de certificado dixital.
 • Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a suvbención que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".
 • No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

 • A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obriga de realizar este trámite a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=942

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

Seis meses, a partir da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

O período utilizado para a corrección de deficiencias e/ou achega de documentos interromperá o citado prazo.

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despois?:

O prazo de presentación de correccións será de 10 días hábiles a partir do seguinte ao da súa publicación.

A corrección deberá facerse mediante o trámite de Achega de documentación dispoñible nesta sede.

Recursos posibles:

 • Recurso potestativo de reposición
 • Recurso contencioso-administrativo

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión