Concello da Coruña

Concello da Coruña

ODPLICACT

Ocupación de dominio público con actividades recreativas e espectáculos, con licenza

Canles:

Telefónico, Presencial, Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións, Dominio Público

Materia:

Urbanismo e infraestruturas, Cultura e ocio, Movilidade

Órgano responsable:

Concello da Coruña

Vixente:

Si

Este trámite será de obrigado cumprimento para solicitar ocupacións de vía pública con actividades recreativas e espectáculos públicos que requiran licenza municipal.

Tal e como se recolle na Instrución da Xunta de Goberno Local 1/2020, sobre tramitación de espectáculos públicos e actividades recreativas e comerciais en espazos públicos a iniciativa particular no Concello da Coruña.

  Ocupación de dominio público con actividades recreativas e espectáculos, con licenza 2021

  Inscricións:

  Sobre o procedemento

  A quen vai dirixido?:

  Persoas físicas ou xurídicas que pretenden ocupar espazo municipal de dominio público para realizar actividades ou espectáculos que requiran a emisión de licenza que a autorice.

  Requisitos:

  As actividades recreativas ou espectáculos que requiren de licenza ou autorización expresa son:

  Os espectáculos públicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos públicos cunha taxa de ocupación superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na normativa técnica en vigor.

  A celebración de espectáculos e actividades extraordinarias que requiran de Plan de Autoprotección (taxa de ocupación superior a 5.000 persoas ao aire libre -2 persoas por metro²-, segundo artigo 7 b) do Decreto 124/2019 de 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e establécense determinadas disposicións xerais de aplicación na materia), ou de Plan ou estudo específico segundo a normativa en vigor (p.e. a Ordenanza municipal de Protección contra incendios -BOP nº 241 do 21/12/2017 e BOP nº 79 de 26/04/2018- esixe Plan de autoprotección para todas aquelas actividades de espectáculos públicos, deportivas ou recreativas desenvolvidas en locais pechados cando a taxa de ocupación prevista poida ser superior a 2.000 persoas, ou en instalacións pechadas desmontables ou de tempada e toldos cunha superficie útil destinada ao público superior a 500 m²)

  A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas cuxa normativa específica esixa a concesión de autorización.

  Prezo / Custo:

  Suxeito ao pagamento de taxas por tramitación e obtención de licenzas reguladas nas Ordenanzas Fiscais Nº 1 e Nº 31.

  A carta de pagamento das taxas correspondentes poderase obter no edificio servizos económicos da rúa Franxa 20-22 C.P. 15001 A Coruña, ou na seguinte ligazón que o levará á Sede Virtual do Contribuínte.

  Órgano que resolve:

  A persoa titular da área de goberno con intereses vencellados á actividade ou espectáculo programado.

  Máis información:

  A ocupación do dominio público requirirá de informe declarando o interese municipal da correspondente área de goberno.

  Naqueles casos en que con ocasión dun espectáculo público ou actividade recreativa haxa pretensión de realizar de maneira simultánea no dominio público actividades comerciais ocasionais, estas deberán estar incluídas na memoria ou proxecto técnico.

  Presentación

  Prazo de presentación:

  Deberá presentarse a solicitude cunha antelación mínima dun mes á data de ocupación prevista, co fin de obter todos os informes pertinentes e autorizar a actividade solicitada.

  Documentación necesaria:

  Solicitude: Solicitude específica (Modelo 110) coa documentación que se indica relativa á persoa interesada e a súa actividade económica.

  Planos: Planos de situación e localización do Plan xeral Municipal de Ordenación.

  Planos: Plano da ocupación de vía pública solicitada debidamente medido con indicación das instalacións/elementos a instalar para o exercicio da actividade.

  Proxecto: Proxecto técnico das instalacións proxectadas e da actividade (artigo 42.2 a) da LECEG) ou a memoria que defina as actividades e instalacións que se dispoñerán para desenvolvelas, a información sobre o tipo de espectáculo, a previsión aproximada de asistencia de público e o horario da actuación (artigos 42 quater 2 a) e 42 quinquies 2 a) da LECEG).

  Plan de emerxencia: Plan de emerxencia ou o plan de autoprotección, o estudo de impacto acústico e o dispositivo de asistencia sanitaria que sexan esixibles de acordo coa normativa de aplicación e conforme aos requisitos que esta dispoña (artigos 42.2 b) e 42 quater 2 b) da LECEG).

  Alta obrigas tributarias: Copia do alta en obrigas tributarias ou declaración dos fins benéficos da actividade adxunta ao documento que acredite o mesmo.

  Taxas: Autoliquidación de taxas.

  Seguros: Declaración da persoa titular onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou o compromiso de subscribir un seguro para a actividade ata o momento de obtención da licenza para a mesma. Unha vez autorizada a actividade deberá presentar a póliza e o recibo xustificativo do pago da prima (artigos 42.2 c), 42 quater 2 c) e 42 quinquies b) da LECEG).

  Identificación responsable técnico: Documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da persoa física ou xurídica que asumirá a responsabilidade técnica da montaxe da instalación.

  Marcado CE: A marcado CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as súas características e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (artigo 42.2 e) e 42 quinquies d) LECEG).

  Outra documentación: Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación.

  Documentos relacionados

  • Mod 110 Solicitude de licenza de espectaculo publico ou activ. recreativa con ODP (152 KB)

  Canles de presentación

  Presencial

  Como se fai?:

  As persoas físicas que desexen utilizar esta vía, deberán solicitar cita previa, á que deberá acudir achegando a documentación solicitada.

  Internet

  Que se necesita?:

  Deberá dispoñer de certificado dixital .

  Unha vez cuberta a solicitude telemática (modelo 110) debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a licenza que solicita, segundo se especifica no apartado "Documentación necesaria".

  No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

  Como se fai?:

  A través desta Sede electrónica municipal.

  En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obriga de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

  a) As persoas xurídicas.

  b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc).

  c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

  d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

  Páxina web:

  Tramitación en liña

  Teléfono

  Despois

  Prazo de resolución:

  Prazo xeral de 3 meses (21.3 Lei 39/2015)

  Sentido do silencio administrativo:

  Desestimatorio, segundo o articulo 24.1 da Lei 39/2015

  E despois?:

  A autorización para a ocupación do dominio público e a licenza concedida deberán estar dispoñibles para a súa presentación a petición das autoridades municipais durante todo o tempo de preparación e celebración do espectáculo ou actividade recreativa.

  Que che parece esta sección?

  -101-101-101

  Tes un navegador demasiado antigo!

  Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

  Iniciar sesión