Concello da Coruña

Concello da Coruña

Coruña CULTPRESCO

Axudas de creación artística para artistas individuais empadroados Concello Coruña

Canles:

Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Tramitación electrónica

Tipo:

Axudas, becas e subvencións

Materia:

Sector público, Cultura e ocio

Órgano responsable:

Cultura

Vixente:

Si

Axudas de creación artística para artistas individuais empadroados no Concello da Coruña.

Teléfono de información directa: 981 184 200

 • Extensións 12024 e 12038

2023 Axudas de creación artística para artistas individuais empadroados no Concello da Coruña ano 2023

Inscricións:

Dende o 09/02/2023 ata o 08/03/2023

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

As axudas teñen por obxecto contribuír aos gastos ocasionados pola creación de proxectos artísticos durante o ano 2023 e, como finalidade, promover a investigación, creación, desenvolvemento e difusión de contidos, produtos, programas, actividades e servizos culturais.

Poderán ser beneficiarias das axudas as persoas físicas maiores de idade que cumpran cos seguintes requisitos:

Requisitos:

 • Estar empadroadas no Concello da Coruña cunha antigüidade de polo menos 2 anos anteriores, computados de forma consecutiva, ao ano en que se realice a solicitude. É dicir, deben estar empadroadas na cidade con anterioridade ao día 01/01/2021.
 • Que se atopen ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Axencia Tributaria Galega, o Concello da Coruña e fronte á Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 • Non estar a cumprir sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa cualificada como grave ou moi grave.
 • Non estar incurso nas causas de exclusión ou prohibición para obter a condición de beneficiario/a de subvencións que se refiren no conxunto da normativa reguladora desta convocatoria.

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Alcaldía

Presentación

Prazo de presentación:

Con data 10 de abril publicouse no BOP da Coruña o anuncio de apertura do trámite de corrección deste procedemento de Axudas á Creación Artística para artistas individuais empadroados na Coruña no ano 2023.

No documento indícanse as deficiencias detectadas para cada proxecto, que se deberán emendar no prazo de 10 días hábiles, a contar desde o día seguinte á publicación, é dicir, o prazo finaliza o luns 24 de abril de 2023 ás 00.00 horas.

A documentación de corrección que ese presente a través da sede electrónica do Rexistro Municipal deberá realizarse a través do trámite "Achega de documentación a un expediente", onde se deberá indicar o número de expediente que se informa na táboa publicada para cada proxecto, solicitando que se remita ao Servizo de Cultura.

Documentación necesaria:

 • Solicitude específica: solicitude que deberá cubrirse e presentarse no modelo oficial establecido que se inclúe como Anexo I a esta convocatoria.
 • Documentos identificativos: fotocopia do DNI ou NIF da persoa solicitante.
 • Certificación dos datos bancarios, asinada e selada pola entidade financeira. (Formulario alta en terceiros).
 • Certificado de empadroamento no Concello da Coruña actualizado.
 • Certificados de atoparse ao corrente no cumprimento dos seus deberes tributarios coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Axencia Tributaria Galega, o Concello da Coruña e fronte á Seguridade Social.
 • Outra documentación: os demais contemplados na normativa reguladora.
 • Proxecto: proxecto para o que solicita a axuda, no modelo Anexo II (o máis detallado posible), no que se deberá informar dos seguintes puntos:
  • Título do proxecto
  • Cronograma de realización do proxecto
  • Descrición das actividades do proxecto e fundamentación deste
  • Obxectivos do proxecto
  • Persoas destinatarias, indicando número e características
  • Contexto social no que se desenvolve.
  • Colaboradores/as no proxecto (outras persoas, entidades ou apoios)
  • Recursos humanos, materiais e económicos cos que se conta para realizar o proxecto
  • Ferramentas de comunicación pública e publicidade do proxecto
  • Medidas para a atención á diversidade e políticas de igualdade de xénero que se contemplan.
  • Compromiso de utilización da linguaxe non sexista
  • Medidas para compatibilizar o proxecto co respecto ao medio ambiente e a súa sostibilidade
  • Indicación da lingua para utilizar no proxecto
  • Uso do logotipo do Concello da Coruña
  • Se é posible, algunha mostra ou exemplo das actividades (pequenos extractos)
 • Orzamento: no Anexo III, Cadro de ingresos e gastos que detallará, da forma máis pormenorizada posible, os ingresos, excluído o importe da axuda solicitada, e os gastos do proxecto para o que se solicita a axuda, sinalando e distinguindo para ambos os conceptos aqueles que dentro do período incluído nesta convocatoria teñan carácter fixo ou xa realizado, e aqueles que sexan estimacións ou previsións. Deberanse incluír todos os ingresos previstos, teñan ou non carácter público ou natureza subvencional, e deberán contemplarse e argumentarse adecuadamente. Doutra banda, non se terán en conta as partidas que constitúan gastos non subvencionables, e non se computarán no orzamento nin se terán en conta para a asignación da axuda. En ningún caso, a suma dos ingresos, incluída a axuda solicitada, poderá superar o total dos gastos orzados. O orzamento deberá reflectir a diferenza entre ingresos e gastos como déficit resultante do proxecto, sendo considerado este déficit o importe da axuda solicitada, cun máximo de 10.000 €.
 • Memoria: memoria ou curriculum vitae, das actividades artísticas e culturais realizadas polo/a solicitante, na que veña detallada a súa actividade ou experiencia no ámbito cultural. Recoméndase engadir unha mostra do traballo previo.
 • Carta de aceptación ou invitación: nos casos de produción da obra nos que se teña invitación para expoñer, editar, representar etc., presentarase tamén a carta de compromiso ou invitación, se a houber.

Documentos relacionados

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

 • Cubrir o formulario e achegar a demais documentación que se indica no apartado Documentación necesaria.

Como se fai?:

 • De forma presencial no Rexistro Xeral. Nas localizacións indicadas máis abaixo.
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
 • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Neste caso, deberá enviarse o xustificante de presentación da solicitude por correo electrónico ao enderezo cultura@coruna.gal dentro do prazo establecido, co asunto "Solicitude axudas creación artística A Coruña 2022" e indicando no corpo da mensaxe o lugar e a data de presentación e o número de rexistro.

Internet

Que se necesita?:

 • Deberá dispoñer de certificado dixital.
 • Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a subvención que solicita, segundo se especifica no apartado "Documentación necesaria".
 • No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

 • A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común, teñen a obriga de realizar este trámite a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc.).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=1182

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

Con data 7/8/23 publícase no BOP da Coruña a resolución definitiva das Axudas, o que se publica nesta Sede electrónica, para o seu coñecemento

Pode consultarse o documento da publicación nos apartado DOCUMENTOS RELACIONADOS, dentro da lapela de PRESENTACIÓN.

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despois?:

Con data 10 de abril publicouse no BOP da Coruña o anuncio de apertura do trámite de corrección deste procedemento de Axudas á Creación Artística para artistas individuais empadroados na Coruña no ano 2023.

Finalizado o mesmo, o órgano instrutor formula con data 08/06/2023 proposta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publica no taboleiro de anuncios e edictos electrónico do Concello Concello, e na que se indica a relación de persoas beneficiarias e a a puntuación outorgada. Esta proposta está dispoñible no apartado PRESENTACIÓN - DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Esta publicación iniciará o cómputo dun prazo de alegacións que será do 09/06/2023 ao 22/06/2023.

Despois de examinar as alegacións presentadas, o órgano instrutor ditará a proposta de resolución definitiva.

As persoas propostas como beneficiarias enténdese que aceptan a axuda concedida se non presentan alegacións contra a proposta de resolución provisional.

A continuación, procederase a tramitar o pagamento anticipado. No caso de que a persoa beneficiaria non desexe que se lle realice o pagamento anticipado, deberá presentar un escrito ante o Servizo de Cultura, por rexistro, no prazo máximo de tres (3) días hábiles a partir do día seguinte ao de publicación da resolución definitiva no BOP.

A resolución definitiva publicarase no BOP e polos mesmos medios e lugares que a resolución provisional.

Recursos posibles:

 • Recurso potestativo de reposición.
 • Recurso contencioso-administrativo.
 • No caso de desestimación presunta, que se producirá se no prazo dun mes non se resolveu o recurso de reposición interposto (art. 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), a interposición do recurso contencioso-administrativo non se suxeita a prazo de caducidade (Sentenza do Pleno do TC STC 52/2014, de 10 de abril).

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión