Concello da Coruña

Concello da Coruña

ARIS

Axudas á rehabilitación de edificios e vivendas nos ARIs Grupo de vivendas María Pita , en Labañou, Ventorrillo -Casas de Franco, e Centro histórico

Canles:

Presencial, Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Axudas, becas e subvencións

Materia:

Vivenda, Subvencións e axudas á vivenda, Rehabilitación

Órgano responsable:

Vivenda e Rehabilitación

Vixente:

Si

Subvencións para a rehabilitación das seguintes actuacións:

 • As previstas no artigo 36 e 43 do Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, para o programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, para o fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.
 • Execución de obras e/ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e nos edificios, mesmo no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos común, co fin de adecualos aos estándares previstos pola normativa vixente.

Axudas á rehabilitación de edificios e vivendas nos ARIs Grupo de vivendas María Pita , en Labañou, Ventorrillo -Casas de Franco, e Centro histórico

Inscricións:

Dende o 27/02/2019 ata o 26/04/2019

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

 • En edificios de vivendas: comunidades de propietarios, agrupación de comunidades de propietarios, as persoas propietarias sobre o orzamento correspondente a súa cota de participación no inmoble con autorización de todas as demais.
 • Nas obras para a rehabilitación interior de vivendas: propietarios ou o ocupante con autorización de leste.

Requisitos:

 • Só poderán solicitar subvencións as vivendas ou edificios de vivendas situadas nas áreas de rexeneración e renovación urbanas no ARI grupo de vivendas María Pita en Labañou, ARI Ventorrillo-Casas de Franco, e ARI centro histórico.
 • As condicións previstas na Ordenanza Municipal de conservación e rehabilitación de inmobles (BOP 226 de 28 de novembro de 2011 modificada polo Pleno mediante acordo de 20 de xaneiro de 2017 BOP 18 de 26 de xaneiro de 2017 e de 10 de setembro de 2018 BOP núm. 177 de setembro de 2018):
 1. Non incorrer en expediente de infracción urbanística.
 2. Contar coas licenzas necesarias.
 3. Subvencións a elementos comúns: Destinar como mínimo o 60% sobre a superficie de rasante a vivenda e que o 80% sexa ou vaia a ser domicilio habitual e permanente. No cálculo da superficie non se terá en conta os baixos con uso distinto de vivenda.
 4. Subvencións á habitabilidade: Estar dentro dos límites de ingresos establecidos para poder ser beneficiario/a da subvención.

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Titular da Concellería Delegada de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade

Máis información:

A contía das subvencións será a prevista na ordenanza municipal vixente.

Elementos comúns: De acordo co previsto na Ordenanza municipal vixente e en función dos ingresos dos solicitantes, poderase tramitar unha subvención adicional.

Presentación

Prazo de presentación:

De 27 de febreiro a 26 de abril de 2019 .

Documentación necesaria:

 • Solicitude específica: Solicitude específica debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Todas as subvencións:

 • Documentos de identificación: DNI, CIF e NIE das persoas solicitantes e, no seu caso, dos seus representantes.
 • Comunidades: Comunidade de persoas propietarias ou Agrupación de Comunidades de persoas propietarias: Documento acreditativo da constitución e documento acreditativo da representación.
 • Orzamento: Orzamento desagregado por partidas, medicións e prezos unitarios das obras para as que se solicita subvención.
 • Memoria: Memoria, redactada e asinada por persoa técnica/profesional competente, que deberá indicar os datos fundamentais do edificio/vivenda/local e incluirá unha reportaxe fotográfica onde se mostren as zonas onde se realizarán as actuacións.
 • Orzamentos de máis de 40.000 euros: No caso de que o importe da obra supere 40.000 euros (IVE non incluído), tres ofertas e xustificar nunha memoria técnica a elección cando non se acepte a proposta máis económica.
 • Solicitude de alta en terceiros: Solicitude de alta da persoa beneficiaria na base de terceiros do Concello da Coruña, (selada pola entidade bancaria) ou certificado emitido pola entidade bancaria no que conste o número de conta (IBAN) a nome da persoa beneficiaria.
 • Declaración responsable e autorización: Declaración responsable e autorización de consulta de datos

Elementos comúns:

 • Titularidade do edificio: Xustificación da titularidade do edificio (notas simples rexistrais ou, no seu caso, escrituras de propiedade ou outro título público acreditativo da titularidade).
 • Certif. Acordo comunidade: Copia do acta ou certificación, emitida pola persoa que exerza as funcións de secretario/a da comunidade, comprensiva do acordo da comunidade de persoas propietarias, co seguinte contido:
  • a) presentación da solicitude de subvención
  • b) designación da persoa que representa á comunidade na tramitación do expediente
  • c) autorización das obras, con indicación da cota de participación de cada vivenda no custo das mesmas
  • d) elección do orzamento.
 • Declaración responsable e autorización: Declaración responsable e autorización de consulta de datos das persoas integrantes da comunidade.
 • Solicitude subv. máxima de mellora da accesibilidade. Certificado de discapacidade: Certificado de discapacidade que implique problemas de mobilidade da/s persoa/s que resida/n habitualmente na vivenda. No caso de que devandito certificado non conteña ningunha referencia á mobilidade, achegarase informe médico que acredite devanditos problemas.
 • Solicitude subv. máxima de mellora da accesibilidade. Designación: Designación da/s persoa/s residente/s no inmoble, que sexa/n maior/é de 65 anos.
 • Solicitude de subvención adicional. Declaración responsable: Declaración responsable da composición da unidade familiar.
 • Solicitude de subvención adicional. IRPF unidade familiar: Fotocopia da declaración de IRPF das persoas que forman a unidade familiar, correspondente ao exercicio inmediatamente anterior á data da solicitude ou, na súa falta, certificado de imputación de rendas de IRPF.
 • Solicitude de subvención adicional. Certificado discapacidade: No caso de que convivan no domicilio acodes con declaración de incapacidade que implique dependencia, deberá achegar o certificado acreditativo da súa discapacidade.

Obras en elementos privativos:

 • Declaración responsable: Declaración responsable da composición da unidade familiar.
 • IRPF unidade familiar: Fotocopia da declaración de IRPF das persoas que forman a unidade familiar, correspondente ao exercicio inmediatamente anterior á data da solicitude ou, na súa falta, certificado de imputación de rendas de IRPF.
 • Certificado: Certificado de discapacidade ou, na súa falta, informe médico que acredite dita circunstancia.
 • Obras en elementos privativos ou en locais de áreas declaradas de rehabilitación. Titularidade: Xustificación da titularidade da vivenda (nota simple rexistral ou, no seu caso, escritura de propiedade ou outro título público acreditativo da titularidade) e, no caso de que a persoa solicitante sexa distinta do propietario/a, deberá xustificar a súa relación e a autorización do propietario/a para a realización das obras.

Documentos relacionados

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Nas Oficinas de rexistro municipais estará dispoñible o formulario de solicitude específico así como os modelos de Declaración responsable e consulta datos integrantes de comunidade, Dec. resp. solicitantes subvención adicional, Dec. resp. e consulta de datos para locais, e Declaración responsable e consulta de datos, que tamén poderá descargalos desde esta páxina.

Tamén poderán remitirse mediante as demais formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Como se fai?:

Aqueles suxeitos que non se atopen obrigados á presentación da solicitude por medios electrónicos, conforme ao artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, deberán presentar a documentación no Rexistro do Concello da Coruña, ou nalgún dos lugares dos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de1 de outubro (vide apartado Onde se fai)

Internet

Que se necesita?:

No que caso de que a solicitude se tramite electronicamente, deberase cubrir a información do formulario web ao que se accede clicando no botón ENVIAR da solapa PRESENTACIÓN.

Deberá dispoñer de certificado dixital.

Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para completar a subvención que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".

No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

 • A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

Tres meses.

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despois?:

Corrección

Durante a tramitación interna das peticións poderase solicitar a presentación de documentacion que non fose entregada coa solicitude inicial.

Xustificación

No seu momento haberá que xustificar o gasto efectivamente realizado.

Recursos

Contra a resolución que se dite, poderase interpoñer:

- Recurso potestativo de reposición

- Recurso contencioso-administrativo

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión