Concello da Coruña

Concello da Coruña

ATEST

Copia de atestado de tráfico

Canles:

Presencial

Nivel de tramitacion electronica:

Tramitación electrónica

Tipo:

Certificados

Materia:

Sector público, Seguridade, Policía, Transporte, Tráfico

Órgano responsable:

Policía Local, Extinción de Incendios, Salvamento e Protección Civil

Vixente:

Si

Solicitude de copia de atestado de accidente de tráfico realizado pola Policía Municipal da Coruña.

 • Se vostede desexa unha copia do atestado de tráfico poderá solicitala facendo constar o número de rexistro, data do accidente, lugar, matrícula ou matrículas dos vehículos implicados e carácter co que actúa.
  • Moi importante: teléfono de contacto.
 • En primeiro lugar é necesario verificar se o accidente en cuestión foi rexistrado como atestado de tráfico; para iso será necesario que contacte vía correo electrónico co enderezo: atestados@coruna.es e solicite se, efectivamente, o expediente foi rexistrado pola dita unidade. Para iso será necesario indicar a data do accidente, o lugar e a matrícula ou matrículas dos vehículos implicados e indicar o carácter co que actúa a persoa solicitante da información (implicado/a, representante).
  • Moi importante: deberase facer constar no encabezamento: SOLICITUDE DE INFORMACIÓN SOBRE SINISTRO.
 • A unidade de Atestados contestaralle por correo electrónico se o dito accidente está rexistrado ou non. No primeiro caso informarano/a do seu número de rexistro e no segundo contestaranlle que non hai accidente rexistrado.
 • Unha vez recibida a solicitude, o instrutor do expediente confeccionará o atestado. Logo de finalizado este, poñeranse en contacto telefónico co/a solicitante para indicarlle que o pode recoller en man tras a identificación previa. Para iso deberá aboar previamente a taxa municipal correspondente no edificio municipal da r/ Franxa (actualmente 51,18 euros) e fará constar que o obxecto da taxa é solicitude de atestado de tráfico. Facilitaranlle dúas copias (branca e azul). O/a solicitante debe dirixirse ao Cuartel da Policía Local (r/ Tui) dependencias de Atestados de Tráfico para recoller o atestado logo de entregar previamente a copia branca da taxa.
 • Se vostede é un organismo oficial (Consorcio de Compensación, xulgados, ...) non está suxeito ás taxas correspondentes.
 • IMPORTANTE. Se o/a policía instrutor/a do atestado observa indicios de ilícito penal, non se lle facilitará copia á persoa solicitante nestas dependencias, polo que informará o/a solicitante de que para obter unha copia del deberá acudir ao Xulgado ao que foron remitidas as dilixencias e canalizarase este proceso a través dun/dunha avogado/a que o/a represente.

Copia de ateigado de tráfico

Inscricións:

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Persoa física, interesado principal ou representante, que desexe obter copia do ateigado elaborado pola Policía municipal dun accidente de tráfico ocorrido en vías urbanas do municipio.

Requisitos:

Abonar previamente a taxa municipal correspondente fixada na Ordenanza municipal no edificio municipal de cálea Franxa, facendo constar que o obxecto da taxa é solicitude de ateigado de tráfico.

Facilitaranlle dúas copias (branca e azul). O solicitante debe dirixirse ao Cuartel da Policía Local ( C/Tuy) dependencias de Ateigados de Tráfico para recoller o ateigado previa entrega da copia branca da taxa.

Prezo / Custo:

Taxa: a taxa establécese anualmente na Ordenanza Fiscal nº 01, Reguladora da taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos.

Órgano que resolve:

Titular da Concellería Delegada de Relacións Institucionais, Turismo e Seguridade Cidadá

Máis información:

  Presentación

  Prazo de presentación:

  Prazo para solicitala: Sen prazo.

  Prazo máximo de resolución e notificación: Segundo a Lei de Procedemento Administrativo 10 días (Pode ocorrer que o ateigado non estea finalizado no devandito prazo pola falta de dilixencias que non puideron ser cumprimentadas: declaracións de testemuñas, de implicados, dilixencias de investigacións, etc).

  Documentación necesaria:

  Solicitude facendo constar o número de rexistro, data do accidente, lugar, matrícula ou matrículas dos vehículos implicados e carácter co que actúa.

  MOI IMPORTANTE: TELÉFONO DE CONTACTO.

  Canles de presentación

  Presencial

  Que se necesita?:

  Solicitude xeral: Solicitude debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda. Se a presentación é presencial non será necesario. Facendo constar o número de rexistro, data do accidente, lugar, matrícula ou matrículas dos vehículos implicados e carácter co que actúa, así como o teléfono de contacto.

  Documentos identificativos: Documento acreditativo de identidade no momento de efectuar a recollida do ateigado xunto coa folla branca da taxa correspondente.

  Como se fai?:

  De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:

  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.
  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.
  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  Internet

  Que se necesita?:

  A través do Rexistro Telemático NON se require identificación con DNI electrónico, certificado dixital avanzado e recoñecido, nin ningún outro medio recoñecido pola sede electrónica do Concello da Coruña.

  Como se fai?:

  En primeiro lugar é necesario verificar se o accidente en cuestión foi rexistrado como ateigado de tráfico; para iso habería que contactar vía correo electrónico atestados@coruna.es solicitando se, efectivamente, o expediente foi rexistrado pola devandito unidade.

  Para iso será necesario indicar a data do accidente, o lugar e a matrícula ou matrículas dos vehículos implicados e indicar o carácter co que actúa o solicitante da información (implicado, representante).

  Moi importante: Deberase facer constar o encabezamiento SOLICITUDE DE INFORMACIÓN SOBRE SINISTRO. A unidade de ateigados contestaralle por correo electrónico se devandito accidente está rexistrado ou non. No primeiro caso informaranlle do seu número de rexistro e no segundo contestaranlle que non hai accidente rexistrado.

  Recibida a solicitude, o instrutor do expediente confeccionará o ateigado. Finalizado este, poñeranse en contacto telefónico co solicitante para indicarlle que o pode recoller en man previa identificación.

  Para iso deberá abonar previamente a taxa municipal correspondente no edificio municipal da c/Franxa (segundo a Ordenanza en vigor) facendo constar que o obxecto da taxa é solicitude de ateigado de tráfico. Facilitaranlle dúas copias (branca e azul). O solicitante debe dirixirse ao Cuartel da Policía Local (C/Tuy) dependencias de Ateigados de Tráfico para recoller o ateigado previa entrega da copia branca da taxa.

  Se ud. é un organismo oficial (Consorcio de Compensación, Xulgados, etc) non está suxeito ás taxas correspondentes.

  IMPORTANTE. Se o policía instrutor do ateigado observa indicios de ilícito penal, non se facilitará copia ao solicitante nestas dependencias, polo que informará o solicitante de que para a obtención dunha copia do mesmo deberá acudir ao Xulgado ao que foron remitidas as dilixencias canalizándose este proceso a través dun avogado que lle represente.

  Páxina web:

  TRAMITAR

  Teléfono

  Despois

  Prazo de resolución:

  Segundo a Lei de Procedemento Administrativo 10 días (Pode ocorrer que o ateigado non estea finalizado no devandito prazo pola falta de dilixencias que non puideron ser cumprimentadas: declaracións de testemuñas, de implicados, dilixencias de investigacións, etc).

  Sentido do silencio administrativo:

  Desestimatorio

  E despois?:

  Recursos posibles:

  Contra este acto, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano administrativo que o tivese ditado nun prazo dun MES, ou directamente recurso contencioso- administrativo, ante o Xulgado do Contencioso administrativo con sede en Coruña que por quenda corresponda, no prazo de DOUS MESES; en ambos os casos, o prazo que se di contarase a partir do día seguinte ao da data de recepción da presente notificación ( art 123 e 124 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; e artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de Xullo Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa ).

  Se opta pola interposición do recurso de reposición advírteselle:

  • Que non poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata a resolución expresa ou desestimación presunta do recurso de reposición interposto.
  • Que transcorrido o prazo dun mes, desde a súa presentación, sen que se notificou a resolución entenderase desestimado, para os efectos de interpoñer o recurso contencioso administrativo.
  • Que contra resolución do recurso de reposición poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo, ante o órgano da Xurisdición Contencioso Administrativo antes citado, no prazo de DOUS MESES, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, se fóra expresa e, se non o fose , no prazo de SEIS MESES, contados a partir do día seguinte a aquel no que se produza a desestimación presunta.Todo iso sen prexuízo do seu dereito para interpoñer, calquera outro recurso que se estime procedente.

  Que che parece esta sección?

  -101-101-101

  Tes un navegador demasiado antigo!

  Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

  Iniciar sesión