Sede electrónica

03:46:05 coruna.es > Inicio > Tramitación

coruna.esPetición de copia de atestado de tráfico


Cubrir a instancia de solicitude Achegar e enviar a documentación necesaria para tramitar a súa solicitude Rexistrar Descargar o xustificante

Cubrir a instancia de solicitude

Os campos marcados con * son obrigatorios
*Solicitante
*Enderezo
 
Medios de contacto
  
  
Desexo recibir avisos a través de:
 

*Enderezo
 
Medios de contacto
  
  
Desexo recibir avisos a través de:
 

*Solicita

Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita nº 1.

Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes.

A sinatura deste documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto.

En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso,rectificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200