Concello da Coruña

Concello da Coruña

SELECPRESCO

Selección de entidade colaboradora bonos PRESCO

Canles:

Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Tramitación electrónica

Tipo:

Contratación pública

Materia:

Sector público, Trámites e xestións, Comercio

Órgano responsable:

Economía e Facenda

Vixente:

Si

Procedemento de concorrencia para a selección dunha entidade colaboradora para a xestión, entrega e distribución dos fondos correspondentes ás axudas para a dinamización da actividade económica e comercial da Coruña mediante os bonos PRESCO.

Convocatoria do procedemento de SELECCIÓN DUNHA ENTIDADE COLABORADORA para a xestión, entrega e distribución dos fondos correspondentes ás axudas para a dinamización da actividade económica e comercial da Coruña: sector do comercio comerciante polo miúdo, sector hostaleiro, sector cultural, sector do taxi e para os salóns de peiteado e outros tratamentos de beleza, a través dos Bonos PRESCO 2021.

Enténdese por entidade colaboradora aquela que, actuando en nome e por conta do órgano concedente para todos os efectos relacionados coa subvención, entregue e distribúa os fondos públicos aos beneficiarios cando así se estableza nas bases reguladoras, ou colabore na xestión da subvención. Estes fondos, en ningún caso, consideraranse integrantes do seu patrimonio.

Selección de entidade colaboradora bonos PRESCO 2021

Inscricións:

Dende o 06/08/2021 ata o 16/08/2021

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Entidades de crédito de acordo co artigo 1 dá Lei 10/2014, de 26 de xuño, de Ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito.

Requisitos:

 • Non estar incursa en causa de exclusión ou prohibición de obter a condición de entidade colaboradora.
 • Acreditar experiencia na xestión económica financeira con administracións públicas.
 • Ter oficinas comerciais abertas na Coruña.
 • Estar ao corrente de pago das obrigacións coa Facenda Pública do Estado, a Administración Autonómica de Galicia e coa Seguridade Social.
 • Estar ao corrente de pago das obrigacións co Concello da Coruña (A verificación corresponderá ao concello salvo oposición expresa á súa consulta).

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Titular da Concellaría Delegada de Economía, Facenda e Réxime Interior

Máis información:

A compensación económica a recibir pola entidade colaboradora seleccionada será de ata 50.000 € de acordo co artigo 7 da convocatoria.

Criterios de selección da entidade colaboradora:

Proposta técnica que describa coa amplitude e detalle precisos todos os elementos necesarios para a articulación da colaboración solicitada (ata 70 puntos).

Valorarase a calidade, usabilidade e dispoñibilidade das aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento do programa e dos sistemas de control da entregas das axudas aos operadores económicos.

Experiencia no desenvolvemento de campañas similares nos últimos tres anos (ata 30 puntos).

Terase en conta o alcance desas campañas no relativo á poboación atendida, orzamento xestionado e tempo de vixencia.

Presentación

Prazo de presentación:

10 días naturais desde a publicación no BOP da Coruña das bases da convocatoria. Por tanto, o prazo iníciase o 6 de agosto, finalizando o seguinte día 15.

Ao ser este último día inhábil, prorrógase o prazo de presentación ata o luns 16, en aplicación do artigo 30.5 da Lei 39/2015 .

Documentación necesaria:

 • Escritura de constitución/modificación.
 • NIF da entidade solicitante.
 • Habilitación para operar como entidade de crédito
 • DNI/NIE de persoa representante.
 • Poderes acreditativos da representación da persoa que asina a solicitude de participación.
 • Declaración responsable de non estar incursa en causa de exclusión ou prohibición para obter a condición de entidade colaboradora do artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións e o artigo 10 da Lei de subvencións de Galicia.
 • Proposta técnica, memoria e toda a documentación que, a xuízo da entidade, permita á Administración valorar a solicitude conforme vos criterios obxectivos fixados no artigo 6.
 • Certificado de estar ao día nos pagos á Seguridade Social, AEAT e ATRIGA.
 • Certificado de estar ao día nos pagos ao concello, en caso de opoñerse á súa comprobación.

Canles de presentación

Presencial

Como se fai?:

Este trámite só se pode efectuar por vía telemática.

Internet

Que se necesita?:

 • Deberá dispoñer de certificado dixital.
 • Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a subvención que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".
 • No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

 • A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=1562

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ás entidades interesadas será de oito días hábiles contados a partir do día seguinte ao da aprobación do informe de valoración das solicitudes.

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despóis?:

Recursos posibles:

 • Recurso potestativo de reposición.
 • Recurso contencioso-administrativo.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión