Concello da Coruña

Concello da Coruña

DTB

Devolución taxa de lixo por cesamento de actividade por mor de resolucións administrativas (Mod. 118)

Canles:

Telemático, Presencial

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Tributario

Materia:

Facenda

Vixente:

Si

Procedemento de devolución por prorrateo da taxa de lixos por cesamento de actividade por mor de resolucións administrativas posteriores ao primeiro estado de alarma do exercicio 2020.

Este procedemento só será de aplicación aos establecementos que figuran dados de alta no censo de actividades económicas no epígrafe 5.3.2 de hostalería e xa pagasen a taxa correspondente ao servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos do exercicio 2020:

HOSTELERIA

GRUPO 671. SERVIZOS EN RESTAURANTES.

GRUPO 672. EN CAFETERÍAS.

GRUPO 673. EN CAFÉS E BARES, CON E SEN COMIDA.GRUPO

GRUPO 676. SERVIZOS EN CHOCOLATERÍAS, XEADERÍAS E HORCHATERÍAS.

GRUPO 681. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN HOTEIS E MOTELES.

GRUPO 682. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN HOSTAIS PENSIÓNS.

GRUPO 683. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN PENSIÓNS E CASAS DE HÓSPEDES ASI COMO O DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS AGRÍCOLAS QUE NON SEXAN DECLARADOS COMO ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA A UNHA ACTIVIDADE AGRICOLA, GANDEIRA Ou FORESTAL.

GRUPO 684. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN HOTEIS APARTAMENTOS

Devolución Taxa Lixo 2020

Inscricións:

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Están lexitimadas para solicitar, ben por si mesmas ou por medio de representante, o beneficio fiscal, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 que sexan suxeitos pasivos da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de lixos e residuos sólidos urbanos.

Requisitos:

Só será de aplicación ao sector de hostalería.

Usarase este procedemento para solicitar a devolución da taxa que se houbese devengado durante o peche consecuencia de resolucións ou disposicións administrativas posteriores ao primeiro estado de alarma

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Titular da Dirección de Área de Economía de Facenda e Réxime Interior

Máis información:

Forma de tramitación: declaración responsable

Presentación

Documentación necesaria:

Modelo 118 declaración responsable e solicitude devolución taxa lixo COVID 19

Titularidade conta bancaria: Certificado de titularidade da conta bancaria

Domicilio fiscal e centro de traballo da persoa solicitante. Só en caso de opoñerse a que o concello consulte o dato

Declaración de alta no censo de actividades económicas da persoa solicitante. Só en caso de opoñerse a que o concello consulte o dato

Documentos relacionados

  • Mod 118 Declaración responsable cesamento actividade hostalería (141 KB)

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Os documentos especificados no apartado "Documentacion necesaria", para o beneficio fiscal que se vai a solicitar.

Como se fai?:

  • De forma presencial no Rexistro Xeral.Nas localizacións indicadas máis abaixo.
  • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
  • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Internet

Que se necesita?:

Deberá dispoñer de certificado dixital .

Unha vez cuberta a solicitude telemática (modelo 118) debe ter preparados os ficheiros que necesite, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".

No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitación telemática

IMPORTANTE:

Antes de aceptar continuar con esta tramitación, asegúrese de ter no seu computador o Modelo 118 declaración de responsable e solicitude devolución taxa lixo COVID 19, dispoñible nesta mesma páxina, debidamente cuberto, xa que deberá achegalo a continuación.

Para que a súa solicitude sexa tramitada deberá achegar, ademais do citado Modelo 118, a documentación xustificativa do tipo de beneficio solicitado que se indica na apartado "Documentación necesaria".

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

O prazo máximo en que debe notificarse a resolución será de 6 meses que se contará desde a data en que o documento de solicitude tivese entrada no rexistro xeral do Concello da Coruña (art. 104 da Lei Xeral Tributaria e art. 67 da *Ordenanza Xeral de Xestión*). Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao interesado, a administración municipal advertiralle que, transcorridos 3 meses, poderá declarar a caducidade do mesmo.

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despois?:

Contra a Resolución de concesión/denegación do beneficio fiscal poderanse interpoñer os seguintes recursos:

  • Recurso de Reposición. Con carácter previo e potestativo o recurso de reposición previsto no art. 14 do RDL 2/2004 ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da recepción da notificación.
  • Reclamación Económico Administrativa. Contra a desestimación do recurso de reposición ou ante a ausencia de resolución expresa no prazo dun mes desde a súa interposición, poderá presentar a reclamación económico-administrativa, que terá carácter preceptivo previo ao recurso contencioso administrativo, prevista no art. 137 dá Lei 7/85, ante o Tribunal Económico Administrativo Municipal, en idéntico prazo dun mes.

Non se poderán simultanear ambos os recursos, de producirse esta situación tramitarase o presentado en primeiro lugar e declararase inadmisible o segundo (art. 222 dá Lei 58/2003)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión