Concello da Coruña

Concello da Coruña

BFIBI

Beneficios fiscais no Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)

Canles:

Telemático, Presencial

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Tributario

Materia:

Facenda

Órgano responsable:

Economía e Facenda

Vixente:

Si

Concesión de beneficios fiscais no Imposto sobre Bens Inmobles.

Poden ser de dous tipos: exencións (a pesar de que se realiza o feito impoñible a lei exime do cumprimento da obrigación tributaria principal) e bonificacións (porcentaxe de desconto a aplicar sobre a cota íntegra).

EXENCIÓNS:

- (E.1) As entidades sen fins lucrativos recollidas no art. 2 da Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado.

- (E.2) Centros docentes concertados (art. 62.2 a TRLRHL).

- (E.3) Bens históricos non afectos a actividades económicas (art. 62.2 b TRLRHL).

- (E.4) Os montes repoboados ou rexenerados (art. 62.2 c TRLRHL).

BONIFICACIÓNS:

- (B.1) Bonificación do 50% (máximo 3 anos) para inmobles obxecto da actividade de empresas urbanizadoras, promotoras ou construtoras (art. 5.1 OF nº 51). Esta bonificación debe solicitarse antes do inicio das obras.

- (B.2) Bonificación do 50% (máximo 7 anos desde a cualificación) para vivendas de protección oficial ou equiparables (art. 5.2 OF nº 51).

- (B.3) Bonificación do 95% para bens rústicos de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra (art. 5.3 OF nº 51).

- (B.4) Bonificación entre o 20% e o 90% (en función da renda familiar) na vivenda habitual para os titulares de familia numerosa (art. 5.4 OF nº 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para a súa aplicación no exercicio seguinte.

- (B.5) Bonificación do 95% para os bens inmobles de ensino universitario (art. 5.5 OF nº 51).

- (B.6) Bonificación do 95% para bens inmobles históricos afectos a explotacións económicas (art. 5.6 OF nº 51).

- (B.7) Bonificación do 50% (máximo 3 anos) na vivenda habitual con sistemas de aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía proveniente do sol para autoconsumo (art. 5.7 a OF nº 51). A administración comprobará a licenza da obra, comunicación previa ou declaración responsable así como o pago das taxas e ICIO.

- (B.8)Bonificación do 50 % (máximo 3 anos) na vivenda habitual certificada coa máis alta cualificación de eficiencia enerxética (art. 5.7 b OF nº 51)

- (B.9) Bonificación do 50% para os bens inmobles de características especiais onde se desenvolvan actividades relacionadas co Sector Pesqueiro, coa explotación de parques e recintos feirais ou con actividades naúticas (art. 5.8 OF nº 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para á súa aplicación no exercicio seguinte.

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Solicitude de beneficios fiscais

Inscricións:

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Están lexitimadas para solicitar, ben por si mesmas ou por medio de representante, o beneficio fiscal, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 que sexan suxeitos pasivos do imposto.

Requisitos:

Dependen do tipo de beneficio solicitado.

Prezo / Custo:

Ningún.

Órgano que resolve:

Titular da Dirección de Área de Economía de Facenda e Réxime Interior

Presentación

Prazo de presentación:

A solicitude pódese realizar ao longo do exercicio, con todo, e de acordo co establecido no art. 19.2 da Ordenanza xeral de xestión a aplicación dos beneficios fiscais en tributos locais requirirá a petición escrita da parte interesada e producirán efectos, ao tratarse dun tributo de devindicación periódico, desde a devindicación inmediata seguinte a ela, sempre que no devandito momento se reúnan os requisitos esixidos para o seu goce. As solicitudes de bonificación por familias numerosas e bens relacionados con actividades pesqueiras deben renovarse anualmente.

Documentación necesaria:

Modelo 042 de achega obrigatoria: Solicitude específica Modelo 042 debidamente cumprimentada

Acreditación da titularidade do inmoble: Obrigatoria en E.2, E.3, B.2, B.6. Ademais, nos casos E.2 e B.6 a administración verificará se o edificio ten máis de 50 anos, se se atopa dentro do Conxunto Histórico Artístico da Coruña e incluído no PEPRI con nivel de protección integral

Estatutos: En E.1, estatutos da sociedade adaptados á lei

Certificación de réxime fiscal: En E.1 certificado da Administración do Estado do exercicio de dereito de opción ao Réxime fiscal especial

Inscrición en rexistro: En E.1, certificado de inscrición no rexistro correspondente

Testamento ou escritura: En E.1, se o ben se adquiriu a través de herdanza, legado ou doazón, deberá achegar testamento ou escritura pública que acredite a transmisión

Certificado últimas vontades: En E.1, se o ben se adquiriu a través de herdanza, legado ou doazón, deberá achegar certificado de últimas vontades

Certificado de defunción: En E.1, se o ben se adquiriu a través de herdanza, legado ou doazón, deberá achegar certificado de defunción do causante

Xustificación do concerto: En E.2, xustificante do concerto coa Xunta de Galicia

Estatutos: En B.1, copia dos estatutos da sociedade

Licenza: En B.1, copia da licenza municipal de obras

Certificado das obras: En B.1, certificado de inicio das obras e prazo previsto (visado polo Colexio de Arquitectos)

Certificado: En B.1, certificado de que o inmoble non está no inmobilizado da entidade

Cédula de cualificación: En B.2, cédula da cualificación definitiva

Titulo familia numerosa : En B.4, copia do título de familia numerosa, no caso de que se opoña á súa consulta

Autorizacións: Última declaración do IRPF da unidade familiar ou autorización para a consulta

Acreditación destino: En B.5, documento acreditativo do destino do ben para fins universitarios

Proxecto técnico: En B.7, copia do proxecto técnico ou memoria técnica do certificado de montaxe

Certificado de instalación: En B.7, certificado de instalación dilixenciado pola Xunta de Galicia

Certificado de obras: En B.7, certificado final de obras

Especificacións técnicas: En B.7, especificacións técnicas dos sistemas instalados

Certificado eficiencia enerxética: En B.8, certificado de eficiencia enerxética rexistrado e validado por ECCE-EE

Identificación do inmoble: En B.9, identificación do inmoble para o que se pide a bonificación (referencia catastral ou copia do último recibo de IBI)

Escrituras: En B.9, copia das escrituras de constitución e, no seu caso, posteriores modificacións

Certificado do administrador: En B.9, certificado asinado polo administrador ou informe no que se acredite que as actividades de extracción, produción, comercialización ou transformación de produtos da pesca, ou ben as actividades de explotación de parques e recintos feirais ou as actividades náuticas constitúen a actividade principal do negocio. Devandito documento indicará, así mesmo, o volume de facturación (cifra de vendas) do exercicio inmediato anterior, con respecto á facturación total que representa dita actividade principal

Superficie do inmoble: En B.9, acreditación da superficie do inmoble destinada, con carácter exclusivo, a algunha das actividades económicas relacionadas

Acreditación da representación: No caso de que proceda

Documentos relacionados

  • mod 042 Solicitude de beneficios fiscais IBI (171 KB)
  • Autorización Renda (53 KB)

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Os documentos especificados no apartado "Documentacion necesaria", para o beneficio fiscal que se vai a solicitar.

Como se fai?:

  • De forma presencial no Rexistro Xeral. Nas localizacións indicadas máis abaixo.
  • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
  • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Internet

Que se necesita?:

Deberá dispoñer de certificado dixital .

Unha vez cuberta a solicitude telemática (modelo 042) debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a modalidade de exención ou bonificación que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".

No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

A través da Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común, teñen a obriga de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc.)

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e as actuacións que realicen coas administracións públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídas as persoas notarias e rexistradoras da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a unha persoa interesada que estea obrigada a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitación telemática

IMPORTANTE:

Antes de aceptar continuar con esta tramitación, asegúrese de ter no seu computador o Modelo 042 de solicitude de beneficio fiscal IBI, dispoñible nesta mesma páxina, debidamente cuberto, xa que deberá achegalo a continuación.

Para que a súa solicitude sexa tramitada deberá achegar, ademais do citado Modelo 042, a documentación xustificativa do tipo de beneficio solicitado que se indica na apartado "Documentación necesaria".

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

O prazo máximo en que debe notificarse a resolución será de 6 meses que se contará desde a data en que o documento de solicitude tivese entrada no rexistro xeral do Concello da Coruña (art. 104 da Lei Xeral Tributaria e art. 67 da Ordenanza Xeral de Xestión). Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao interesado, a administración municipal advertiralle que, transcorridos 3 meses, poderá declarar a caducidade do mesmo.

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despois?:

Contra a Resolución de concesión/denegación do beneficio fiscal poderanse interpoñer os seguintes recursos:

Recurso de Reposición. Con carácter previo e potestativo o recurso de reposición previsto no art. 14 do RDL 2/2004 ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da recepción da notificación.

Reclamación Económico Administrativa. Contra a desestimación do recurso de reposición ou ante a ausencia de resolución expresa no prazo dun mes desde a súa interposición, poderá presentar a reclamación económico-administrativa, que terá carácter preceptivo previo ao recurso contencioso administrativo, prevista no art. 137 dá Lei 7/85, ante o Tribunal Económico Administrativo Municipal, en idéntico prazo dun mes.

Non se poderán simultanear ambos os recursos, de producirse esta situación tramitarase o presentado en primeiro lugar e declararase inadmisible o segundo (art. 222 dá Lei 58/2003)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión