Sede electrónica

02:35:50 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
IGUALDADE E DIVERSIDADE. Proposta de resolución provisional subsanada convocatoria de Igualdade e Diversidade 2022 04/07/2022 29/07/2022 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Informe proposta de resolución definitiva de concesión de subvencións dirixidas ás asociación veciñais destinadas a apoiar o funcionamento e a dinamización de actividades de interese social, cívico e cultural para o exercicio 2022 23/06/2022 14/07/2022 Amosar
CONCELLERÍA DE ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME INTERIOR. Informe proposta para a consulta pública previa do proxecto de ordenanza xeral e de bases reguladoras xeris das subvencións do Concello da Coruña e dos seus organismos públicos 16/06/2022 15/07/2022 Amosar
IGUALDADE. Proposta de resolución provisional convocatoria subvencións igualdade e diversidade 2022 15/06/2022 11/07/2022 Amosar
BENESTAR. Anuncio resolución de declaración de revogación de axudas concedidas ás persoas beneficiarias por incumprimento de requisitos/compromisos e apertura do prazo de presentación de recursos, ref.554721 14/06/2022 15/07/2022 Amosar
BENESTAR. Anuncio resolución do organo competente de aprobación de baixas de persoas beneficiarias de bolsas comedor por aceptación de renuncias ás axudas concedidas de bolsas de comedor curso 2021/2022 e apertura do prazo de recursos, REF. 554721 14/06/2022 15/07/2022 Amosar
BENESTAR. Anuncio da resolución polo órgano competente da concesión/denegación de becas sobrevidas [Lote Nº 3] e apertura do prazo de presentación de recursos(Refer.: BDNS (Identif.): 554721 10/06/2022 13/07/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremo concurso y opcion conservación puntuación anterior Inspector/a policía local, promoción interna C.E. 8/21 01/07/2022 11/07/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución alegacións á fase de concurso intendente PL 30/06/2022 12/08/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio respostas correstas test proceso selectivo intendente PL 28/06/2022 06/07/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso Inspector/a policía local, C.E. 4/20 20/06/2022 21/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1322 15/06/2022 15/07/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas 3º exercicio anuncio final proceso T.M. apoio Social C.E. 9/16 10/06/2022 11/07/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
Junta de Gobierno extraordinaria y urgente de 30.06.2022 30/06/2022 30/07/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 23.06.2022 23/06/2022 23/07/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 14.06.2022 14/06/2022 14/07/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria de 8.6.2022 10/06/2022 10/07/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 2.6.2022 07/06/2022 07/07/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
PLANEAMENTO. Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle na rúa Emilio González López, polígono dos Rosales, A Coruña, expediente 631/2022/157 22/06/2022 22/07/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión de licenzas de demolición e nova edificación no ámbito da rúa Sinagoga 4 e 4A na Cidade Vella da Coruña, 631/2021/112 08/07/2021 08/07/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 22 e o 28 de xuño de 2022 29/06/2022 11/07/2022 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 1º trimestre de 2022 21/06/2022 22/08/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio do prazo de presenación das solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2022, expediente 105/2021/7023 04/01/2022 31/12/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar