Sede electrónica

08:57:00 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Informe proposta da resolución provisional de concesión de subvencións en réxime de concurrencia competitiva á asociación veciñais da Coruña, expediente 238/2022/60 23/05/2022 23/06/2022 Amosar
REHABIITACIÓN E VIVIENDA. Acta reunión mesa da avaliación das solicitudes de subvencións de accesibilidade en elementos comúns en edificios de vivenda colectiva nos que residan persoas maiores de 70 anos, expediente 106/2020/137 19/05/2022 01/06/2022 Amosar
REHABILITACIÓN E VIVENDA. Aprobación inicial da modifícación da ordenanza municipal reguladora da concesión de axudas á conservación e rehabilitación de edificios e vivendas, expediente 106/2022/120 02/05/2022 13/06/2022 Amosar
BENESTAR.BECAS COMEDOR CURSO ESCOLAR 2021/2022 - Anuncio da Aprobación de Modificación de Cunatías de axudas de persoas Beneficiarias de Becas Comedor por modificación de Centros de ensino de referencia e actualización de contias en CEE (Refer.: BDNS (Identif.): 554721 25/04/2022 26/05/2022 Amosar
BENESTAR. Anuncio resolución da concesión, denegación e non concesión de axudas e listas definitivas de persoas beneficiarias e nonn beneficiarias da convocatoria de Bono Taxi, exercicio 2022 30/03/2022 31/05/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas 1º exercicio proceso Enxeñeiro Técnico Industrial C.E. 1/21 13/05/2022 14/06/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas primeiro exercicio e convocatoria 2º exercicio proceso Inspector PL CE4-20 05/05/2022 06/06/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 23.05.2022 23/05/2022 23/06/2022 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 11.5.2022 12/05/2022 12/06/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 6.5.2022 09/05/2022 09/06/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 6.5.2022 06/05/2022 06/06/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria de Pleno ordinario para o 05.05.2022 03/05/2022 03/06/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 29.04.2022 29/04/2022 29/05/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 27.04.2022 27/04/2022 27/05/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 13.04.2022 26/04/2022 26/05/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno extraordinario do 13.4.2022 26/04/2022 26/05/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 25.04.2022 25/04/2022 25/05/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Aprobación convenio urbanístico de execución do planeamento entre o Concello da Coruña e os propietarios da rúa Aguillón 6, para a ampliación da vía 12/05/2022 13/06/2022 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Aprobación convenio urbanístico de execución do planeamento entre o Concello da Coruña e os propietarios da rúa Entrecasas 14-AGuillón , para a ampliación da vía Aguillón 12/05/2022 13/06/2022 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Aprobación convenio urbanístico de execución do planeamento entre o Concello da Coruña e a propietaria da rúa Entrecasas 12-calle AGuillón 7, para a ampliación da vía 12/05/2022 13/06/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión de licenzas de demolición e nova edificación no ámbito da rúa Sinagoga 4 e 4A na Cidade Vella da Coruña, 631/2021/112 08/07/2021 08/07/2022 Amosar
PLANEAMENTO URBANÍSTICO. Anuncio do acordo de suspensión cautelar do planeamento de desenvolvemento no ámbito do EL-4 non obtido polo Concello. Expediente 631/2021/86 20/05/2021 21/06/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 11 e o 17 de maio de 2022 20/05/2022 30/05/2022 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Resolución asignación de hortas urbanas do Agra do Orzán, Novo Mesoiro e Parque de Eirís, expediente 541/2022/421 10/05/2022 10/06/2022 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Período de ingreso en voluntaria do imposto sobre bens inmobles do exercicio 2022 04/05/2022 04/06/2022 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. aprobación dos padróns fiscais do Imposto de Bens Inmobles (IBI) 2022 do Concello da Coruña 04/05/2022 06/06/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio do prazo de presenación das solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2022, expediente 105/2021/7023 04/01/2022 31/12/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar