Sede Electrónica

05:13:45 coruna.es > Inicio > Tablón de anuncios y edictos del ayuntamiento

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
EDUCACIÓN. Idiomas do Mundo 2023. Listaxe provisional de seleccionados, listaxe de espera de e listaxe de admitidos e non admitidos para Francia 03/05/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio de inicio do procedemento de revogación de axudas (baixas ) de persoas beneficiarias de bolsa comedor por incumprimento das obrigas de asistencia durante o periodo lectivo, 105/2022/523 20/04/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal (RSM) para o exercicio 2023 Expte. nº 105/2023/1 03/01/2023 31/12/2023 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Convocatoria cobertura temporal de postos de traballo 21/09/2023 29/09/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1387 19/09/2023 20/10/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0034 19/09/2023 20/10/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 2161 19/09/2023 20/10/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 505 19/09/2023 20/10/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Acordo interpretativo instrucción 4/17 sobre creación e xestión de listas de agarda 18/09/2023 20/10/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Modificación puntual Relación Postos Traballo (RPT) 07/09/2023 06/10/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio listaxe de agarda provisional personal funcionario interino cobertura temporal de prazas de técnico/a de administración xeral 05/09/2023 30/09/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria temporal de cobertura temporal de postos de traballo 01/09/2023 29/09/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resolución alegacións 3.º exercicio e resultado final proceso selectivo técnico/a administración xeral, C.E. 12/22 29/08/2023 29/09/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Lista de espera de personal funcionario interino plazas técn. sup. de informática (grupo B) 17/08/2023 31/10/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS LISTA DE ESPERA PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO COBERTURA TEMPORAL PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 16/08/2023 31/10/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución das alegacións ao segundo exercicio proceso selectivo 2022007 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno extraordinaria e urxente do 21 de setembro de 2023 22/09/2023 22/10/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente do 21 de septembro de 2023 21/09/2023 21/10/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 13 de setembro de 2023 14/09/2023 14/11/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 7 de setembro de 2023 13/09/2023 13/10/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 6 de setembro de 2023 06/09/2023 06/11/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 30 de agosto de 2023 05/09/2023 05/10/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno ordinario de 7 de setembro de 2023. 04/09/2023 04/10/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno extraordinario e urxente de 27 de xullo de 2023 26/07/2023 26/09/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da sesión constitutiva da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 21.6.2023 22/06/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio aprobación inicial do proxecto de normalización de predios na Avenida Lamadosa, expediente 620/2022/506 21/09/2023 21/10/2023 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación inicial do proxecto de estatutos e bases de actuación do POL RB-6 en execución de sentenza, expediente 620/2018/25 20/09/2023 20/10/2023 Amosar
XESTIÓN DO SUELO. Anuncio da aprobación definitiva do proxecto de ocupación directa de parte da parcela 7602023 destinada a sistema xeral viario incluído no POL 029 " A Sardiñeira" e desestimación das alegacións presentadas, exp. 620/2023/29 15/09/2023 16/10/2023 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local entre o 13 e o 19 de setembro. 20/09/2023 02/10/2023 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN.Periodo de ingreso en voluntaria do imposto sobre actividades económicas e taxas 14/09/2023 16/10/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local entre o 6 e o 12 de setembro. 13/09/2023 25/09/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Edicto de aprobación de matrículas fiscais do exercicio 2023 12/09/2023 13/10/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia resolucións ditadas en recursos de reposición, N2300720066 11/09/2023 26/09/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de aprazamento/fraccionamento de pago de débedas, N2300720056 11/09/2023 26/09/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos, N2300720051 11/09/2023 26/09/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións de procedementos de compensacións de créditos, N2300720135 11/09/2023 26/09/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema , N2300720092 11/09/2023 26/09/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de contas abertas en entidades de depósito, N2300720081 11/09/2023 26/09/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de dereitos ou créditos, N2300720036 11/09/2023 26/09/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
ORZAMENTOS E ESTUDOS ECONÓMICOS. Anuncio relativo ao expediente M4/2023 de concesión dun suplemento de crédito e modificación darelación de investimentos do orzamento de 2023 (prorrogado de 2022 11/09/2023 29/09/2023 Amosar