Sede electrónica

10:09:15 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
SERVIZOS SOCIAIS. Anuncio do requirimento de emenda de información e documentación das solicitudes presentadas polas persoas de axudas de Bono Taxi para o ano 2023, exp. 105/2022/6348, REF. 658352 27/01/2023 10/02/2023 Amosar
EDUCACIÓN. Anuncio relativo ás bases da convocatoria para a adxudicación de prazas para a participación no programa idiomas do mundo 2023, expediente 236/2023/9 25/01/2023 10/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 304 24/01/2023 27/02/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal (RSM) para o exercicio 2023 Expte. nº 105/2023/1 03/01/2023 31/12/2023 Amosar
BIENESTAR SOCIAL. Anuncio de concesión/denegación de axudas para o pagamento de comedores escolares (bolsas comedor), curso escolar 2022/23, expediente 105/2022/523 28/12/2022 01/07/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memorias postos 1529 e 1530. Concurso C.E. 1/19 06/02/2023 20/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio corrección convocatoria exposición memorias posto nº 1501. Concurso 1/19 03/02/2023 13/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS PLANTILLA RESPOSTAS CORRECTAS 1º EX. SARXENTO SEIS PROMOCIÓN INTERNA SEL2022005 02/02/2023 16/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracións das memorias do posto 1220. Concurso 1/19 02/02/2023 03/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio convocatoria proba da lingua galega, proceso selectivo C.E: 3-21 01/02/2023 09/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracións das memorias do posto 1219. Concurso 1/19 31/01/2023 03/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio corrección convocatoria exposición memorias posto nº 1230. Concurso 1/19 31/01/2023 17/02/2023 Amosar
ANUNCIO PLANTILLA RESPOSTAS 1 EX. TRABALLADOR/A SOCIAL SEL2021016 30/01/2023 13/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memorias postos 1322 e 1501. Concurso C.E. 1/19 27/01/2023 13/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio listaxe agarda provisional proceso Tecnico/a Administración Xeral (A1) C.E. 2/21 26/01/2023 27/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias dos postos 1154,1187,1196 e 1200. Concurso ordinario C.E. 1/19 26/01/2023 27/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 304 24/01/2023 27/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias dos postos 1135 y 1140. Concurso ordinario C.E. 1/19 24/01/2023 27/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1671 20/01/2023 21/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias dos postos 1106 e 1117. Concurso ordinario C.E. 1/19 19/01/2023 20/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias dos postos 481 e 482. Concurso ordinario C.E. 1/19 17/01/2023 20/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Nota aclaratoria do temario proceso selectivo Axudante de Cemiterio C.E.5/21 16/01/2023 16/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1140 13/01/2023 14/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 286 13/01/2023 14/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1723 13/01/2023 14/02/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso selectivo Intendente Policíca Local, promoción interna, C.E. 9/21 13/07/2022 14/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso Inspector/a policía local, C.E. 4/20 20/06/2022 21/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 3.2.2023 03/02/2023 03/03/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno ordinaria de 1 de febreiro de 2023 02/02/2023 02/04/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno ordinaria de 1 de febreiro de 2023 02/02/2023 02/04/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local Extraordinaria e Urxente do 30 de decembro de 2022 01/02/2023 01/03/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto Pleno ordinario 02.02.2023 31/01/2023 28/02/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 30 de xaneiro de 2023 30/01/2023 02/03/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria do 18.1.2023 19/01/2023 19/02/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria do 11.01.2023 13/01/2023 13/02/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local Extraordinaria e Urxente do 22 de decembro de 2022 09/01/2023 09/02/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. GESTIÓN DEL SUELO. Anuncio de aprobación definitiva do proxecto de urbanización do API Q 16.2 San Amaro-Orillamar, expediente 620/2020/25 23/01/2023 23/02/2023 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Acordo de incoación do expediente de reparcelación POL 029 A Sardiñeira, expediente 620/2022/510 11/01/2023 13/02/2023 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación inicial do proxecto de urbanización do Sector 2 "San Pedro de Visma", expediente 620/2021/175. 09/01/2023 10/03/2023 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entreagados á Policía Local entre o 20 e o 26 de xullo do 2022 27/07/2022 07/08/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar