Sede electrónica

17:31:34 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio Programa municipal talón restaurante da anualidade 2024. Requisitos e condiciósn de participación no programa, expediente 105/2023/8274 01/12/2023 31/01/2024 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio sobre inicio do procedemento de revogación de axudas concedidas para o pagamento de comedores escolares curso 2023/24, por incumplemento das obrigas de asistenca ao comedor escolar 24/11/2023 19/12/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Subvencións destinadas a entidades para actividades de interés social en materia de servicios sociales para o exercicio 2023 23/11/2023 26/12/2023 Amosar
MOVILIDADE URBANA.Convocatoria 2023 de axudas públicas para titulares de licenzas de taxi para financiar gps, biombos, axudas para vehículos con combustibeis alternativos, taxis adaptados e instalación de equipos de comunicación. 23/11/2023 11/12/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL.Anuncio relativo á resolución definitiva do procedemento de revogación de axudas concedidas para ou pagamento de comedores escolares do curso 2023/2024 23/11/2023 26/12/2023 Amosar
EDUCACIÓN. Idiomas do Mundo 2023. Listaxe provisional de seleccionados, listaxe de espera de e listaxe de admitidos e non admitidos para Francia 03/05/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal (RSM) para o exercicio 2023 Expte. nº 105/2023/1 03/01/2023 31/12/2023 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio resolución cobertura temporal posto nº 1911 01/12/2023 02/01/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resolución cobertura temporal posto nº 1798 01/12/2023 02/01/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación definitivo fase concurso e anuncio final proceso Tec. M. Xestión (estabilización) 01/12/2023 02/01/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva fase concurso e anuncio final proceso Tec. Sup. de Consumo (estabilización) 01/12/2023 02/01/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación lista agardaTec. Admón. Xeral (subgrupo A1), C.E. 12/22 24/11/2023 26/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso proceso bibliotecario/a medio/a (estabilización) C.E.30/18 21/11/2023 22/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal puesto nº 0180 17/11/2023 18/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 2228 17/11/2023 18/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 2227 17/11/2023 18/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 2226 17/11/2023 18/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 2225 17/11/2023 18/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto 0048 17/11/2023 18/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0022 17/11/2023 18/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 2117 17/11/2023 18/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación provisional fase concurso do proceso de Tec. Sup. Consumo, C.E. 33/18 (proceso estabilización) 14/11/2023 18/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1940 10/11/2023 12/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 329 10/11/2023 12/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura tempora posto nº 1971 08/11/2023 11/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1860 08/11/2023 11/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 159 08/11/2023 11/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0207 08/11/2023 11/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0098 08/11/2023 11/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio proposta de adxudicación definitiva - Concurso provisión postos C.E. 1/19 06/11/2023 11/12/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución das alegacións ao segundo exercicio proceso selectivo 2022007 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Cambio data Pleno ordinario de 7 de diciembre de 2023 11/12/2023 11/01/2024 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Extracto do Pleno extraordinario e urxente de 29 de novembro de 2023 04/12/2023 04/01/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto cambio data Xunta de Goberno ordinaria do 6 de decembro de 2023 30/11/2023 30/12/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 25 de novembro de 2023 29/11/2023 29/12/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Orde do día Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 25 de noviembre de 2023 28/11/2023 28/12/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto convocatoria Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 25 de novembro de 2023 28/11/2023 28/12/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto convocatoria Pleno extraordinario urxente de 29 de noviembre de 2023 28/11/2023 28/12/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 22 de novembro de 2023 21/11/2023 21/12/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Pleno ordinairo de 9 de novembro de 2023 07/11/2023 07/11/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 11 de outubro de 2023 31/10/2023 30/12/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da sesión constitutiva da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 21.6.2023 22/06/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
CONSERVACIÓN DA EDIFICIÓN E RUINAS. Anuncio de incoación do procedemento de venta forzosa inmole sito na rua Herrador 6 da Coruña 24/11/2023 10/01/2024 Amosar
PLANEAMENTO. Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle da parcela 45, API R31 "Parque de Eirís", A Coruña, expediente 631/2022/176 20/11/2023 20/12/2023 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación inicial do proxecto de estatutos e bases de actuación do polígono P-25 "Rúa Fuente Seca del Monte", expediente 620/2021/87 08/11/2023 11/12/2023 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN TRIBUTARIA. Modificación ordenanza fiscal 53 reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana, exercicio 2024 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Ordenanza fiscal 52 reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Modificación ordenanza fiscal 54 reguladora do imposto sobre actividades económicas 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Ordenanza fiscal 55 reguladora do imposto sobre construccións, instalaccións e obras 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Modificación da ordenanza fiscal 28 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamento de licenzas de apertura de establecementos 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
XÉSTIÓN TRIBUTARIA. Ordenanza fiscal 3 reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas e outros servizos urbanísticos 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Contribución especial servizo de extinción de incendios 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente de modificación da ordenanza fiscal 51 reguladora do imposto sobre bens inmobles, ano 2024 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
xestión TRIBUTARIA. MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 25, 26, 27 Y 31, expediente 360/2023/129 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Modificación das ordenanzas fiscais 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,29 y 30, expediente 360/2023/128 13/11/2023 27/12/2023 Amosar
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA. Anuncio relativo á Conta Xeral do exercicio 2022, expediente 370/2023/ 01/12/2023 26/12/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 22 ao 28 de noviembro de 2023 30/11/2023 11/12/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de soldos,salarios e pensión N2300895944 29/11/2023 14/12/2023 Amosar
DIRECIÓN DE ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME INTERIOR. Aprobación do inicio do procedemento para a creación dunha sociedade pública entre o Concello da Coruña e a Universidade da Coruña como estrutura de gobernanza para a cidade das TIC 17/11/2023 18/12/2023 Amosar
XESTIÓN DE TRIBUTARIA. Aprobación inicial do expediente de modificación de ordenanzas fiscais e aprobación inicial dos acordos de imposición e ordenación ampliación do servizo de extinción de incendios 10/11/2023 26/12/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
DIRECCIÓN DA ÁREA DE ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME INTERIOR. Anuncio relativo á aprobación inicial do Orzamento Xeral da Corporación e do IMCE, exercicio 2024 01/12/2023 26/12/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 53 reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terres de naturaleza urbana, exercicio 2024 13/11/2023 27/12/2023 Amosar