Sede electrónica

21:23:35 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
IGUALDADE. Proposta de resolución definitiva da convocatoria de subvencións de igualdade e diversidade 2022 10/08/2022 24/08/2022 Amosar
BENESTAR. Anuncio da proposta de resolución definitiva da convocatoria de bolsas comedor curso escolar 2022/2023 e apertura dun prazo para a aceptación ou renuncia da axuda concecida, expediente 105/2022/523 09/08/2022 24/08/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación valoración definitiva concurso ordinario de postos de traballo, C.E. 1/19 02/08/2022 05/09/2022 Amosar
EMPREGO E EMPRESA. Convocatoria de subvencións para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal da coruña, no marco do Plan de reactivación Económica e Social da Coruña, exercicio 2022 13/07/2022 16/09/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria cobertura temporal de postos de traballo 12/08/2022 22/08/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultado proba balego proceso T.M. Xestión (PI) CE7/21 12/08/2022 12/09/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución lista definitiva persoas admitidas e excluidas proceso lista traballa social 12/08/2022 16/09/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS 20220811 Cobertura temporal de postos de traballo 11/08/2022 22/08/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución lista agarda de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial 11/08/2022 12/09/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Lista agarda Técnico/a apoio Social (C.E. 9/16) 09/08/2022 12/09/2022 Amosar
CONVOCATORIA CURSO HABIITANTE C2-C1 S.E.I.S. 09/08/2022 16/09/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio resolución definitiva da concesión ou desestimación das solicitudes de subvencións destinadas a entidades para actividades de interese social en materia de servizos sociais exercicio 2022 e apertura do prazo de presentación de recursos, ref. 60918 08/08/2022 09/09/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución alegacións, notas 1º exercicio e convocatoria 2º exercicio proceso TMX (PI) C.E.7/21 05/08/2022 06/09/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Cualificacións finais primeiro exercicio e anuncio convocatoria segundo exercicio CE 6-21 05/08/2022 20/09/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación valoriación definitiva concurso ordinario de postos de traballo, C.E.1/19 02/08/2022 05/09/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 828 19/07/2022 22/08/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 831 19/07/2022 22/08/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio correción notas 1º exercicio proceso T. Aux. Técnicas Audiovisuales, C.E. 6/20 18/07/2022 19/08/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso selectivo Intendente Policíca Local, promoción interna, C.E. 9/21 13/07/2022 14/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso Inspector/a policía local, C.E. 4/20 20/06/2022 21/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente el 5.8.2022 05/08/2022 05/09/2022 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
Decreto cambio data do Pleno ordinario de setembro 19/07/2022 19/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 15.07.2022 15/07/2022 15/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
PLANEAMENTO. Anuncio de información pública sobre a aprobación inicial do estudo de detalle para a ampliación de volumes edificatorios na estrada de Baños de Arteixo 34 polígono industrial A Grela-Bens, expediente 631/2022/201 12/08/2022 12/09/2022 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Aprobación inicial do proxecto expropiación forzosa para execución da acción VL-12 "Camiño do Cura" 26/07/2022 26/08/2022 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Aprobación inicial do cambio de sistema de actuación de compensación a concerto no polígono Q28.1 "Camiñodo Montiño/Fundación Juana de Vega", expediente 620/2022/464 21/07/2022 22/08/2022 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Aprobación inicial do proxecto de urbanización do API R28.2 "Antonio Ríos II", expediente 620/2021/108 21/07/2022 22/08/2022 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 3 e o 9 agosto de 2022 11/08/2022 22/08/2022 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 27 de xullo e o 2 de agosto de 2022 04/08/2022 16/08/2022 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entreagados á Policía Local entre o 20 e o 26 de xullo do 2022 27/07/2022 07/08/2023 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 1º trimestre de 2022 21/06/2022 22/08/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio do prazo de presenación das solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2022, expediente 105/2021/7023 04/01/2022 31/12/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar