Sede electrónica

04:18:03 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio sobre inicio do procedemento de revogación de axudas concedidas para o pagamento de comedores escolares curso 2023/24 por incumprimento das obrigaspolas persoas beneficiarias, 105/2023/1250 16/04/2024 08/05/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL.Convocatoria de axudas económicas de BONO-TAXI do ano 2024 proposta de resolución provisional en relación cas solicitudes presentadas. 12/04/2024 26/04/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL.Anuncio relativo á resolución que acorda a aceptación de renuncias e reaxustes por cambios de centro de axudas concedidas para o pagamento de comedores escolares no curso 2023/2024-10. 26/03/2024 26/04/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL.Anuncio relativo á resolución definitiva do procedemento de revogación de axudas concedidas para ou pagamento de comedores escolares do curso 2023/2024-09 26/03/2024 26/04/2024 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2024 29/12/2023 31/12/2024 Amosar
EDUCACIÓN. Idiomas do Mundo 2023. Listaxe provisional de seleccionados, listaxe de espera de e listaxe de admitidos e non admitidos para Francia 03/05/2023 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio plantilla definitiva respostas correctas 1º exercicio proceso Oficial policía local, C.E. 15/22 22/04/2024 23/05/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Convocatoria fase de resultas concurso ordinario 1/19 17/04/2024 21/05/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuacións definitivas concurso e proposta nomeamento proceso licenciado dereito (proceso estabilización) 10/04/2024 13/05/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución inicio do procedemente de desistencia de provisión por concurso específico de postos de traballo 10/04/2024 25/04/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados proba galego proceso administrativos (promoción interna) 10/04/2024 13/05/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación definitiva da fase do concurso do proceso de oficial da policía local 09/04/2024 10/05/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas primeiro exercicio e convocatoria segundo exercicio proceso administrativos/as (promoción interna) 05/04/2024 06/05/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación definitiva y propuesta nombramiento arquitecto/a técnico estabilización concurso (subg. A2) SEL2022017 06/03/2024 30/04/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final do proceso de axudante de comercio interior (estabilización) 19/02/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución das alegacións ao segundo exercicio proceso selectivo 2022007 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 23 de abril de 2024 23/04/2024 23/05/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local ordinaria do 17.04.2024 19/04/2024 19/05/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaria e urxente de 17.04.2024 16/04/2024 16/05/2024 Amosar
ACITIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 10.04.2024 10/04/2024 10/05/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto convocatoria Pleno ordinario 11.04.2024 08/04/2024 08/05/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaria 03.04.2024 02/04/2024 02/05/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 22 de novembro de 2023 21/11/2023 21/12/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Pleno ordinairo de 9 de novembro de 2023 07/11/2023 07/11/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da sesión constitutiva da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 21.6.2023 22/06/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación definitiva do Proxecto de normalización de fincas en Rúa Bergondo esquina Sargento Veiga (expediente 620/2023/42). 12/04/2024 13/05/2024 Amosar
XESTION DO SOLO. Anuncio aprobación inicial do proxecto de normalizacion de fincas na Avenida do Ferrocarril nº 24. 26/03/2024 26/04/2024 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
ALCALDÍA. Bando municipal en apoio do deporte da Coruña 19/04/2024 01/07/2024 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polos servizos de subministración e utilización de auga potable e servizos auxiliares no termo municipal da Coruña 18/04/2024 31/05/2024 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Modificación da ordenanza 42, reguladora do prezo público polo subministro de auga potable aos municipios da Área da Coruña 18/04/2024 31/05/2024 Amosar
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 10 e o 16 de abril de 2024 23/04/2024 06/05/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de soldos, salarios e pensións N2400235126 15/04/2024 30/04/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos N2400235059 15/04/2024 30/04/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema N2400235133 15/04/2024 30/04/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de contas abertas en entidades de depósito N2400238253 15/04/2024 30/04/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de dereitos ou créditos N2400235042 15/04/2024 30/04/2024 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Exposición pública da matrícula provisional e exentos no imposto sobre actividades económicas do ano 2024 12/04/2024 29/04/2024 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Calendario de ingreso en voluntaria das taxaas por prestación dos servizos do catálogo de servizos domiciliarios, servizo de axuda a domicilio do exercicio 2024 04/04/2024 06/05/2024 Amosar
TESOURERIA E RECADACIÓN. Anuncio relativo a Ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 3º trimestre do 2023 29/02/2024 29/04/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar